کارگاه مهارت های لازم برای انتخاب شریک زندگی برگزار شد