آشنایی

پذیرش حضور دیگری و ارتباط با او به منظور تبادل اطلاعات و عواطف در فرآیند تصمیم گیری برای ازدواج است.

 

دانلود فایل

Go to top