مهارتهاي زندگي مجموعه‌اي از توانمنديهايست كه از طريق آموزش و تمرين قابل اكتساب بوده و دستيابي به آنها موجب شناخت خود، افزايش توانايي برقراري ارتباط با ديگران، احساس رضايت بيشتر و موفقيت در زندگي مي‌شود.

تعاريف گوناگوني از مهارتهاي زندگي ارائه گرديده است. سازمان بهداشت جهاني، مهارتهاي زندگي را چنين تعريف مي‌كند: مهارتهاي زندگي مجموعه‌اي از توانمنديهايست كه يادگيري آنها به سازگاری و رفتارهاي مثبت و سازنده منجر مي‌شود و فرد با كمك آنها قادر است به گونه‌اي مؤثر با چالشهاي زندگي روزمره مقابله كند.

بنابر تعريف سازمان يونيسف مهارتهاي زندگي مجموعه‌ گسترده‌اي از توانمنديهاي رواني- اجتماعي مانند تصميم‌گيري، برقراري ارتباط مؤثر با ديگران مقابله با شرايط و خودمديريتي است كه يادگيري آنها به زندگي سالم و سازنده كمك مي‌كند.

باتوجه به پيچيدگي روزافزون مشاغل و حرف گوناگون و تغييرات و دگرگونيهاي سريعي كه در ابعاد مختلف زندگي فردي در عصر حاضر مشاهده مي‌شود، افزايش توانمندي افراد در مقابله با شرايط متغير كنوني به منظور سازگاري و رشد و شكوفايي اهميت فراوان يافته است.

از سوي ديگر باتوجه به گسترش چشمگير مشكلات و بيماريهاي رفتاري مانند وابستگي به مواد روانگردان (اعتياد)، ابتلا به بيماريهايي مانند ايدز، هپاتيت B    و C و بيماريهاي مقاربتي آموزش مهارتهاي زندگي به‌ويژه مهارتهاي مرتبط با اختلالات مذكور (مانند آموزش ابراز وجود و نه گفتن) بسيار لازم و ضروري است.
دانلود کتاب مهارتهای زندگی  نوشته آقای مزدک پورجعفر

دانلود کتاب مهارتهای زندگی

Go to top