سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم و قسم.
سه چیز را پاک نگهدار : جسم ،لباس و خیال.
سه چیزرا بکاربگیر:عقل،همت و صبر.
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس ،فریاد و نفرین کردن.
سه چیز را آلوده مکن : قلب ، زبان و چشم.
و اما سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش مکن :خدا ،مرگ و دوست خوب

Go to top