خداراشكر كه تمام شب صدای خرخر شوهرم را مي شنوم اين يعنی او زنده و سالم در كنار من خوابيده است

  .I am thankful for the husband who snoser all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with meخدا را شكر كه دختر نوجوانم هميشه از شستن ظرفها شاكی است.اين يعنی او در خانه است  و در خيابانها پرسه نمی زند.

.I am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes, because that means she is at home not on the street.خدا را شكر كه ماليات می پردازم اين يعنی شغل و در آمدی دارم و بیکار نیستم

.I am thankful for the taxes that I pay , because it means that I am employed.


خدا را شكر كه بايد ريخت و پاش های بعد از مهمانی را جمع كنم. اين يعنی در ميان دوستانم هستم
.I am thankful for the mess to clean after a party , because it means that I have been surrounded by friends.


خدا را شكر كه لباسهايم كمی برايم تنگ شده اند . اين يعنی غذای كافی برای خوردن دارم
.I am thankful for the clothes that a fit a little too snag , because it means I have enough to eat

 

خدا را شكر كه در پايان روز از خستگی از پا می افتم.اين يعني توان سخت كار كردن
را دارم.I am thankful for weariness and aching muscles at the end of the day, because it means I have been capable of working hard.

خدا را شكر كه بايد زمين را بشويم و پنجره ها را تميز كنم.اين يعني من خانه ای دارم
.I am thankful for a floor that needs mopping and windows that need cleaning , because it means I have a home.


خدا را شكر كه در جائی دور جای پارك پيدا كردم.اين يعنی  هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبيلی برای سوار شدن دارم
. I am thankful for the parking spot I find at the farend of the parking lot, because it means I am capable of walking and that I have been blessed with transportation  


خدا را شكر كه سرو صدای همسايه ها را می شنوم. اين يعنيمن توانائی شنيدن  دارم
I am thankful for the noise I have to bear from neighbors , because it means that I can hear.


خدا را شكر كه اين همه شستنی و اتو كردني دارم. اين يعی من لباس برای پوشيدن  دارم
I am thankful for the pile of laundry and ironing, because it means I have clothes to wear.


خدا را شكر كه هر روز صبح بايد با زنگ ساعت بيدار شوم. اين يعني من هنوز زنده ام

.I am thankful for the alarm that goes off in the early morning house, because it means that I am alive.


خدا را شكر كه گاهي اوقات بيمار مي شوم . اين يعنی بياد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم.
.I am thankful for being sick once in a while , because it reminds me that I am healthy most of the time


خدا را شكر كه خريد هدايای سال نو جيبم را خالی مي كند. اين يعنی عزيزانی دارم كه می توانم برايشان هديه بخرم
.I am thankful for the becoming broke on shopping for new year , because it means I have beloved ones to buy gifts for


خداراشكر...خدارا شكر...خدارا شكر

Go to top