جودی عزیزم

 

ما به اندازه خاطرات خوشی که از دیگران داریم

آنها را دوست داریم و به آنها وابسته می شویم

هرچه خاطرات خوشمان از شخصی بیشتر باشد

علاقه و وابستگی ما بیشتر می شود

پس هرکسی را بیشتر دوست داریم

و می خواهیم که بیشتر دوستمان بدارد

باید برایش خاطرات خوش زیادی بسازیم

تا بتوانیم در دلش ثبت شویم.....!

Go to top