شب آرامی بود

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟

 

دانلود فایل

Go to top