کودکی از مسئول سیرک پرسید

چرا فیل به این بزرگی را با این طناب به این کوچکی و ضعیفی بسته اید فیل می تواند با یک حرکت به همین راحتی خود را آزاد کند و این خیلی خطرناک است!!

صاحب این فیل گفت این فیل چنین کاری نمی تواند بکند چون این فیل با این طناب ضعیف بسته نشده است، او با یک تصور خیلی قوی در ذهنش بسته شده است

 

دانلود فایل

Go to top