•" معتادان به نجات دیگران " نه از آن رو که با همسرشان تفاهم دارند بلکه به این دلیل که احساس می کنند مجبورند به او کمک کنند ، به روابط وارد می شوند .شما کسی را پیدا می کنید که آسیب دیده و شکننده است و یا او را دوست نداشته اند و سپس شدیداً احساس می کنید که باید به او محبت کنید و این کار را نیز تکرار می کنید . او از شما تشکر می کند و شما احساس بزرگی می کنید. نهایتاً چشمان خود را باز می کنید و خود را در رابطه ای می بینید که بیشتر به یک مأموریت نجات شباهت دارد تا یک رابطه سالم و متعادل .
 

 

 

دانلود فایل

Go to top